گزارشات مددجویی

آمار کمک های ارائه شده در دی ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در آذر ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در آبان ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در مهر ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در شهریور ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در مرداد ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در تیر ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در خردادماه 99
آمار کمک های ارائه شده در اردیبهشت ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در اسفند ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در بهمن ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در دی ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در آذر ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در آبان 98
آمار کمک های ارائه شده در مهر ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در شهریور 98
?آمار کمک های ارائه شده در مرداد ماه 98
?آمار کمک های ارائه شده در تیر ماه 98
?آمار کمک‌های ارائه شده در خرداد ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در اردیبهشت ماه 98
?آمار کمک های ارائه شده در بهمن و اسفند 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در دی ماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در آذر ماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در آبان ماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در مهرماه 97

آخرین اخبار و رویدادها

با همراهی و همدلی شما حامیان خیراندیش دوره ی سوم درمان خانم فوزیه چ به پایان رسید. هزینه های دوره ی آخر توسط خیراندیشان پارسا پرداخت گردید و جراحی آن توسط تیم پزشکی مجرب که سالیان متوالی با خیراندیشان پارسا به صورت رایگان همکاری دارند انجام گرفت. یادمان نرفته فوزیه عزیز ناشی از راشیتیسم پیشرفته و دفورماتی اندامها و پرانتزی شدن پاها میباشد. پدر ایشان کارگر فصلی، اغلب بیکار و فاقد از در آمد و دارای 10 فرزند میباشد. این خانواده در یکی از روستاهای محروم بخش چاه دادخداد از توابع شهرستان قلعه گنج استان کرمان زندگی میکنند امیدواریم با برخورداری از حمایت های خیرخواهانه ی شما هموطنان خیراندیش در دوره های درمان بعدی مشکل حرکتی فوزیه خانم را کاملا بر طرف نماییم. قدردان حمایت های شما