مایلم با داشتن صندوق صدقات کمک کنم

نحوه دریافت صندوق صدقات

دریافت صندوق :

در صورت تمایل می توانید از کارکنان خانم این خیریه که جهت توزیع صندوق به منطقه سکونت شما اعزام می شوند، صندوق صدقات این انجمن را دریافت فرمایید.

شما می توانید ضمن تماس با شماره 5-55482361 درخواست ارسال صندوق را ثبت نمائید. بدین ترتیب پس از هماهنگی های لازم با شما، در سریع ترین زمان، صندوق صدقات انجمن خیراندیشان پارسا برای شما ارسال خواهد شد.

جمع آوری وجوه صندوق :

جمع آوری وجوه صندوق های صدقات این خیریه صرفا توسط آقایان انجام میگیرد که دارای لباس فرم و کارت شناسایی معتبر این انجمن بوده و هر 45 روز یکبار به نشانی شما مراجعه می کنند، وجوه صندوق را در حضور شما آن را تقدیم می نمایند.

خواهشمند است :

از تحویل صندوق این انجمن به کارکنان سایر خیریه ها خودداری و در صورت تغییر نشانی با ما تماس حاصل فرمایید.