کلیپ آمادگی انجمن خیر اندیشان پارسا به مناسبت عید قربان مربوط به سال های 1395 و 1396

توضیحات

? آمادگی انجمن خیر اندیشان پارسا  به مناسبت فرا رسیدن عید قربان  جهت انجام ?امور قربانی و دریافت نذورات ?.این فیلم مربوط به انجام این امور در سال های 1395 و 1396 میباشد